Terfezia

Terfezia est un genre de champignons de la famille des Pezizaceae.

Liste d'espèces

Selon Catalogue of Life (24 juin 2018)[3] :

 • Terfezia albida Ant. Rodr., Mohedano & Bordallo 2013
 • Terfezia alsheikhii Kovács, M.P. Martín & Calonge 2011
 • Terfezia aphroditis Chatin 1897
 • Terfezia arenaria (Moris) Trappe 1971
 • Terfezia berberiodora Lesp. ex Tul. & C. Tul. 1851
 • Terfezia boudieri Chatin 1892
 • Terfezia cadevalli Font Quer 1925
 • Terfezia canariensis Bordallo & Ant. Rodr. 2012
 • Terfezia castanea Quél. 1880
 • Terfezia cistophila Ant. Rodr., Bordallo, Kaounas & Morte 2015
 • Terfezia claveryi Chatin 1892
 • Terfezia decaryi R. Heim 1934
 • Terfezia deflersii Pat. 1894
 • Terfezia eliocrocae Bordallo, A. Morte & Honrubia 2013
 • Terfezia eremita Malençon 1973
 • Terfezia extremadurensis Mohedano, Ant. Rodr. & Bordallo 2013
 • Terfezia fanfani Mattir. 1900
 • Terfezia grisea Bordallo, Kaounas & Ant. Rodr. 2015
 • Terfezia hafizi Chatin 1892
 • Terfezia hanotauxii Chatin 1896
 • Terfezia hispanica Lázaro Ibiza 1908
 • Terfezia indica Boedijn 1939
 • Terfezia leptoderma (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul. 1851
 • Terfezia lutescens (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia magnusii Mattir. 1887
 • Terfezia mellerionis Chatin 1896
 • Terfezia metaxasi Chatin 1892
 • Terfezia olbiensis (Tul. & C. Tul.) Sacc. 1889
 • Terfezia pallida (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia pini Bordallo, Ant. Rodr. & Mohedano 2013
 • Terfezia pseudoleptoderma Bordallo, Ant. Rodr. & Mohedano 2013
 • Terfezia schweinfurthii Henn. 1901
 • Terfezia sinuosa (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia transcaucasica Tikhom. 1903
 • Terfezia trappei (R. Galán & G. Moreno) A. Paz & Lavoise 2017
 • Terfezia zeynebiae Harkn. 1899

Selon Index Fungorum (24 juin 2018)[4] :

 • Terfezia albida Ant. Rodr., Muñ.-Moh. & Bordallo 2013
 • Terfezia alsheikhii Kovács, M.P. Martín & Calonge 2011
 • Terfezia aphroditis Chatin 1897
 • Terfezia arenaria (Moris) Trappe 1971
 • Terfezia berberiodora Lesp. ex Tul. & C. Tul. 1851
 • Terfezia boudieri Chatin 1892
 • Terfezia cadevalli Font Quer 1925
 • Terfezia canariensis Bordallo & Ant. Rodr. 2012
 • Terfezia castanea Quél. 1880
 • Terfezia cistophila Ant. Rodr., Bordallo, Kaounas & A. Morte 2015
 • Terfezia claveryi Chatin 1892
 • Terfezia crassiverrucosa Zitouni-Haouar, G. Moreno, Manjón, Fortas, & Carlavilla 2018
 • Terfezia decaryi R. Heim 1934
 • Terfezia deflersii Pat. 1894
 • Terfezia eliocrocae Bordallo, A. Morte & Honrubia 2013
 • Terfezia eremita Malençon 1973
 • Terfezia extremadurensis Muñ.-Moh., Ant. Rodr. & Bordallo 2013
 • Terfezia fanfanii Mattir. 1900
 • Terfezia grisea Bordallo, Kaounas & Ant. Rodr. 2015
 • Terfezia hafizi Chatin 1892
 • Terfezia hanotauxii Chatin 1896
 • Terfezia hispanica Lázaro Ibiza 1908
 • Terfezia indica Boedijn 1939
 • Terfezia leptoderma (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul. 1851
 • Terfezia lutescens (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia magnusii Mattir. 1887
 • Terfezia mellerionis Chatin 1896
 • Terfezia metaxasi Chatin 1892
 • Terfezia olbiensis (Tul. & C. Tul.) Sacc. 1889
 • Terfezia pallida (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia pini Bordallo, Ant. Rodr. & Muñ.-Moh. 2013
 • Terfezia pseudoleptoderma Bordallo, Ant. Rodr. & Muñ.-Moh. 2013
 • Terfezia schweinfurthii Henn. 1901
 • Terfezia sinuosa (Lázaro Ibiza) Malençon 1938
 • Terfezia transcaucasica Tikhom. 1903
 • Terfezia trappei (R. Galán & G. Moreno) A. Paz & Lavoise 2017
 • Terfezia zeynebiae Harkn. 1899
 • Terfezia zeynebiae Mattir. 1924