Pyronemataceae

Liste des genres

Selon Myconet[1] :

 • Acervus
 • Aleuria
 • Aleurina
 • Anthracobia
 • Aparaphysaria
 • Arpinia
 • Ascocalathium
 • Ascosparassis
 • Boubovia
 • Byssonectria
 • Boudierella
 • Chaetothiersia[2]
 • Chalazion
 • Cheilymenia
 • Cleistothelebolus
 • Dictyocoprotus
 • Eoaleurina
 • Galeoscypha
 • Genabea
 • Genea
 • Geneosperma
 • Geopora
 • Geopyxis
 • Gilkeya
 • Hiemsia
 • Humaria
 • Hydnocystis
 • Hypotarzetta
 • Jafnea
 • Kotlabaea
 • Lamprospora
 • Lasiobolidium
 • Lathraeodiscus
 • Lazuardia
 • Leucoscypha
 • Luciotrichus
 • Melastiza
 • Micronematobotrys[3]
 • Miladina
 • Moravecia
 • Mycogalopsis
 • Nannfeldtiella
 • Neottiella
 • Nothojafnea
 • Octospora
 • Octosporella
 • Orbicula (placement incertain)
 • Otidea (synonyme de Otideopsis et Flavoscypha)
 • Oviascoma
 • Parascutellinia
 • Paratrichophaea
 • Paurocotylis
 • Petchiomyces
 • Phaeangium
 • Pseudaleuria
 • Pseudombrophila
 • Psilopezia
 • Pulvinula
 • Pyronema
 • Pyropyxis
 • Ramsbottomia
 • Rhizoblepharia
 • Rhodoscypha
 • Rhodotarzetta
 • Scutellinia
 • Smardaea
 • Sowerbyella
 • Sphaerosoma
 • Sphaerosporella
 • Spooneromyces
 • Stephensia
 • Tarzetta
 • Tricharina
 • Trichophaea
 • Trichophaeopsis
 • Warcupia
 • Wenyingia
 • Wilcoxina